Online1 527
Malti

F.A.Q

Generali
Amministrazzjoni tal-league
User account
It-Tim
Kif nista' nitlaq min tim u nitlaq ukoll mill-league?
Meta ikun hemm inqas minn gimghatejn biex jispicca l-istagun, buttuna ta' risenja tibda tidher fil-pagna tat-tim tieghek. Taghfas din, inti titlaq mit-tim.

Qabel dan il-hin , inti tista tkellem lil l-amministratur tal-league biex jissekjak. Din hija decisjoni tal-amministratur ghax jekk hu jew hi ma tridx tissekjak m' huwiex obbligat li jaghmel dan.

X' hin titlaq, inti tlaqqat xi piena ta' punti, ghalkemm din tkun inqas minn meta jispicca il-league jew inkella meta qieghed fl-ahhar gimghatejn ta' l-istagun minn meta ikun ghadu jibda.

Ahseb sew qabel ma' titlaq L-Xpert league fuq il-mezzi ta' qabel ghax imbaghad ma tkunx tista tissieheb ma l-Xpert League ghal diversi xhur. Jekk trid tim differenti jew league differenti, huwa ahjar li tuza ic- "centru tax-xoghol". Tista taqra aktar fuq dan fir-regoli bazici.
Kif nista' nilghab loghba ta hbiberija?
Sib it-tim li inti tixtieq tilghab kontrih and ghafas fuq "Sfida lit-tim" fuq il-pagna tat-tim. Ghafas fuqha u messagg jintbaghat ghandhom. Meta jaccettaw l-isfida tieghek, il-loghba tigi ssetjata.

Jekk din il-buttuna ma tistax taghfas fuqha, ma jkunx hemm gurnata li fiha tistew tilghabu jew inkella it-tim diga ghandu diversi loghbiet. Prova tim iehor.
Jien ma rcivejtx talent ghal zmien twil. X'qed jigri?
Il-possibilita li inti tircievi talent iehor mit-team taz-zaghar hija minn 1 sa 30 gurnata. Jekk inti tircievi wiehed f'xi gurnata u il-granted jibdew jonqsu l-possibilita tigi ezempju li int ha tircievi iehor minn 1 sa 29 granet wars,il-gurnata ta wara jigi 1 sa 28 gurnata.

Dan ifisser li hu garantit li int tircievi talent mit-team taz-zaghar jekk int ghadek ma rcivejtx talent go 30 gurnata zgur tircievi. Bejn wiehed u iehor int tircievi talent kull gimghatejn. Dan ifisser ukoll li int tista' tircievi talent kull gurnata ghalkemm dan ikun kaz vera rari.

Jekk int ghadek kemm hadt team gdid hu jejdlek li int ghadek ma rcivejtx talent f'dawn l-ahhar tletin gurnata. Dan hu ghax is-sistema tieqaf toffri talenti godda jekk it-team ma jkollux manager ghax dan ma jkunx jista' jaccetta jew ma jaccettax.

Zomm f'mohhok li int ma tistax tircievi dawn it-talenti meta l-istagun tat-transferimenti jkun maghluq. Ma jigux offerti meta l-istagun tat-transferimenti jkun maghluq, jigifieri minn gimaghtejn qabel ma il-league jispicca.
Il-Plejers
Il-VIP Membership
Facebook

© Xpert Eleven AB 2003 - 2023